Mask Group 2

Terms & conditions


English version below


Algemeen

De website Nomio24.com is eigendom van Nomio24 B.V., Postbus 447, 6710 BK Ede (Nederland), geregistreerd onder KvK 30269275 (hierna “wij, ons etc.”). Via de website van Nomio24 B.V. kunnen klanten (hierna “u”) betalingen verrichten voor aankoop van domeinna(a)m(en) die via bemiddeling van Partner(s) tot stand is (zijn) gekomen.


Toepasselijkheid, totstandkoming en uitvoering

Op alle overeenkomsten en leveringen van Nomio24 B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u als klant. Dit is het moment waarop u aangeeft akkoord te gaan met een voorstel van onze Partner(s) en u de gegevens voor de factuur toestuurt. Vanaf dat moment bent u verplicht te betalen en zijn wij verplicht te leveren. Wij zullen deze overeenkomst bevestigen door via de betreffende Partner een mail te sturen met in de bijlage de factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van uw N.A.W.-gegevens, telefoonnummer en mailadres. De levering zal na succesvolle betaling per mail plaatsvinden. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode.


Prijzen

Alle prijzen zoals vermeld in onze communicatie zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen prijs zoals vermeld bij de betaallink zijn waar van toepassing, inclusief het geldend btw-tarief. Alle prijzen en overige informatie op de website(s) en in andere van ons afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.


Betaling

U kunt bij ons kiezen uit diverse betaalmethodes. Op de website(s) vindt u daar meer informatie over. De levertijd van de bestelling kan vertragen door de keuze van een bepaalde betaalmethode.

Bij uitblijven van betaling ontvangt u tot maximaal 3 herinneringen. Betaalt u niet binnen 7 dagen na de derde herinnering dan vervalt het recht op koop en daarmee is de koop ongedaan gemaakt. Er zijn tussen koper en verkoper geen wederzijdse verplichtingen meer. De domeinna(a)m(en) is(zijn) weer vrij voor verkoop aan derden. 


Herroepingsrecht/retour

U kunt geen beroep doen op het wettelijk vastgelegde herroepingsrecht. Onze dienstverlening bestaat uit het leveren van diensten. Op het moment dat u een voorstel accepteert en betaalt, stemt u in met directe levering en verliest daarmee uw recht van ontbinding.


Tot slot

Op de gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Wij zullen in dat geval samen met u ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt vastgehouden.


Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.


English version:

Terms and Conditions


General

The Nomio24.com website is owned by Nomio24 B.V., Postbus 447, 6710 BK Ede (The Netherlands), registered under Chamber of Commerce 30269275 (hereinafter “we, us, etc.”). Via the website of Nomio24 B.V. customers (hereinafter “you”) can make payments for the purchase of domain name(s) that has (have) been established through the mediation of Partner(s).


Applicability, creation and implementation

All agreements and deliveries of Nomio24 B.V. these General Terms and Conditions apply, unless expressly agreed otherwise in writing. The agreement is concluded at the moment of acceptance by you as a customer. This is the moment at which you indicate that you agree to a proposal from our Partner(s) and send you the details for the invoice. From that moment on you are obliged to pay and we are obliged to deliver. We will confirm this agreement by sending an email via the relevant Partner with the invoice attached. You are responsible for correctly entering your name and address details, telephone number and e-mail address. Delivery will take place by email after successful payment. The delivery time depends on the chosen payment method.


Prices

All prices as stated in our communication are exclusive of VAT, unless expressly agreed otherwise in writing. The agreed price as stated in the payment link is applicable, including the applicable VAT rate. All prices and other information on the website(s) and in other materials originating from us are therefore subject to programming and typing errors.


Payment

You can choose from various payment methods with us. You will find more information about this on the website(s). The delivery time of the order may be delayed due to the choice of a certain payment method.


If payment is not made, you will receive up to 3 reminders. If you do not pay within 7 days after the third reminder, the right to purchase will lapse and the purchase will therefore be cancelled. There are no mutual obligations between buyer and seller. The domain name(s) is (are) free again for sale to third parties.


Right of withdrawal/return

You cannot invoke the statutory right of withdrawal. Our business consists of providing services. The moment you accept and pay for a proposal, you agree to immediate delivery and thus lose your right of withdrawal.


Finally

Dutch law applies to the agreements concluded. Insofar as not dictated otherwise by mandatory law, all disputes that may arise as a result of the agreement will be submitted to the competent Dutch court. If a provision in these general terms and conditions proves to be null and void, this will not affect the validity of the entire general terms and conditions. In that case, we will determine (a) new provision(s) together with you to replace it, with which the intention of the original provision is adhered to as much as possible.


If you have any questions or comments after reading these Terms and Conditions, please do not hesitate to contact us.